Klimatkompensera
med Fraktkompaniet

Vi på Fraktkompaniet tar ett viktigt initiativ för minskad miljöbelastning: klimatkompensation. Nu kan du lämna gamla hjulspår och ta med dina kunder på en resa mot en bättre miljö.

Klimat

Vår klimatkompensation är Gold Standard-cerifierad för att garantera effekten för både kunderna och miljön.
Läs mer här.

The Gold Standard

Klimatkalkylator

Räkna ut vad det kostar att klimatkompensera din transport

Transporttyp
Distribution
Fjärrtransport
Godsets vikt kg
Transportlängden km
Din transport orsakar ett tillskott av:

- kg CO2

Klimatkompensationen kostar:

- kr

Så här funkar det

Så här funkar det

Med hjälp av godsets vikt, mått, transportkilometer mm, beräknar vi hur stort utsläpp av CO2 transporten medför och vad det kostar att kompensera. När du bokar ser du direkt vad transporten kostar att klimatkompensera.

Sedan gör du ett enkelt val och kostnaden hamnar på din faktura. Du väljer själv om du vill kompensera enstaka transporter eller alla du beställer hos oss.

En investering i framtiden

Genom att erbjuda klimatkompensation vill vi vara med och visa vägen mot hållbart samhälle. Och vi är övertygade om att omsorg om miljön också leder till hållbara affärer.

Att visa miljöansvar kan vara det som gör att kunderna väljer din produkt framför en annan. Du får ett bra säljargument samtidigt som det känns bra i magen.

Kontakta oss

FAQ

 • Varför erbjuder Fraktkompaniet klimatkompensation?

  Klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser är ett hot mot vår gemensamma miljö och förutsättningarna för vårt samhälle på en global, regional och lokal nivå.

  Omkring 40% av de totala utsläppen av växthusgaser (främst CO2) kommer från transportsektorn. På Fraktkompaniet har vi bestämt oss för att göra vad vi kan för att bidra till en minskad klimatbelastning och ett steg är att erbjuda våra kunder att klimatkompensera de transporter de köper hos oss.

  Genom att göra våra kunder delaktiga hoppas vi att fler ska få upp ögonen för problemet och i förlängningen bidra till att utsläppen också minskas.

 • Vad är klimatkompensation?

  Om ett företag, organisation eller individ inte lyckas minska utsläppen av växthusgaser från sin egen verksamheten på annat sätt, kan man kompensera med utsläppsminskande åtgärder någon annanstans. Det kan göras i projekt för framställning av förnybar energi eller energieffektivisering, genom trädplantering eller projekt där man bevarar skog.

 • Är inte klimatkompensation bara ett sätt att ”köpa sig fri”?

  Om en klimatstrategi uteslutande bygger på klimatkompensation, kan man som företag anklagas för att ha köpt sig fri från sitt ansvar. Om klimatkompensation däremot ingår i en klimatstrategi, som även omfattar ett program med åtgärder för att reducera sin klimatpåverkan, blir kompensationen i stället ett sätt att fullgöra sitt klimatansvar. Om det kan liknas vid att köpa sig fri eller ej har alltså inget att göra med klimatkompensationen i sig, utan beror på om man låter den sänka ambitionsnivån för det övriga klimatarbetet.

 • Vad händer med de pengar som kunderna lägger på klimatkompensation?

  De pengar som Fraktkompaniet får in från kundernas klimatkompensation investeras oavkortat i ett certifierat klimatkompensationsprojekt. Certifieringen är en garant för att de pengar som investeras verkligen resulterar i klimatkompensation som motsvarar de utsläpp som kunderna betalat för.

 • Hur beräknas utsläppen?

  Vi beräknar utsläppen för en transport baserat på godsets vikt, transportens längd och information om det är en distributions- eller fjärrtransport. Med hjälp av en schablon för utsläppen från de lastbilar vi använder får vi ett mått på hur mycket CO2 som en enskild transporten medför. Alternativet till att använda en schablon är att få exakta data från varje transport när den är utförd, men den möjligheten har vi ännu inte. På detta sätt (med en schablon) kan vi göra en beräkning innan transporten är genomförd, så att kunden redan i förväg kan avgöra om man vill kompensera eller inte.

 • Vilket projekt går Fraktkompaniets klimatkompensation till?

  Det projekt som Fraktkompaniet valt för sin klimatkompensation finansierar en bioenergi-anläggning som kommer att drivas på rester från omkring 20 sågverk i Honduras. Det minskar utsläppen av CO2 genom att ersätta el producerad av fossila bränslen med de förnybara resterna från sågverken som annars inte skulle komma till användning.

  Projektet bidrar också till en social och ekonomisk utveckling genom nya arbetstillfällen och en värdefull överföring av innovativ teknik, kunskaper och färdigheter som kan bidra till en fortsatt positiv utveckling lokalt i Honduras. Projektet är certifierat som Gold Standard, vilket innebär att det är godkänt av bland annat FN, WWF och Greenpeace.

 • Vad innebär det att Fraktkompaniet klimatkompenserar i ett projekt som är Gold Standard?

  Gold Standard är en oberoende märkning som certifierar högkvalitativa klimatkompensationsprojekt. Utöver att garantera att projektet faktiskt leder till en minskning av växthusgaserna skall det också stödja en hållbar utveckling i den region där projektet bedrivs. Gold Standard är godkänt av FN och ett 80-tal miljöorganisationer bland annat WWF och Greenpeace.

 • Kan man som kund till Fraktkompaniet märka sina produkter för att visa att man klimatkompenserar?

  Vi tycker att det är bra om våra kunder vill visa sitt engagemang! Fraktkompaniets klimatkompensation är certifierad i samarbete med U&W och kravet för att få använda deras märknig ”ZeroMission” är att klimatkompensationen följer riktlinjerna i den avsiktsförklaring ZeroMission undertecknar med sina kunder. Om exempelvis märkningen ska sättas på livsmedelsprodukter är det viktigt att beräkningarna grundar sig på ett livscykelperspektiv som omfattar alla delar från ”jord till bord”, då största klimatpåverkan för livsmedel ofta ligger i jordbruksledet. Vi på Fraktkompaniet förmedlar gärna kontakten för att våra kunder ska kunna få ut mesta möjliga av sitt engagemang och visa vägen för fler.

Jag vill veta mer

Varför är det så viktigt att minska utsläppen av växthusgaser?

Klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser är ett hot mot vår gemensamma miljö. Vi på Fraktkompaniet vill vara med och påverka transportbranschen mot ett större miljöansvar. Därför erbjuder vi nu våra kunder möjlig-heten att klimatkompensera de transporter vi utför. Och vi är övertygade om att det är fler som vill vara med och visa sitt engagemang.

Vad är klimatkompensation?

De utsläpp som är kvar när man försökt minska dem så långt det är möjligt, kan kompenseras med utsläppsminskande åtgärder utanför den egna verksamheten. Det kan göras i projekt för framställning av förnybar energi, energieffektivisering, genom trädplantering eller projekt där man bevarar skog.

Din klimatkompensation blir förnybar energi i honduras

Det projekt som Fraktkompaniet valt för sin klimatkompensation finansierar en bioenergi-anläggning som kommer att drivas med rester från omkring 20 sågverk. Genom att producera el med rester som annars inte skulle användas, minskas användningen av fossila bränslen, och därmed utsläppen av koldioxid (CO2).

Projektet bidrar också till en social och ekonomisk utveckling genom nya arbets-tillfällen och en värdefull överföring av ny teknik, kunskaper och färdigheter som kan bidra till en fortsatt positiv utveckling lokalt i Honduras. Projektet är certifierat som Gold Standard, vilket innebär att det är godkänt av bland annat FN, WWF och Greenpeace.

Kontakta oss

Vill du veta mer om klimatkompenserade transporter?
Slå en signal eller skicka dina kontaktuppgifter så hör vi oss.